Odesílatel této e-mailové zprávy není oprávněn zastupovat společnost Diversis s.r.o. (dále jen „Společnost“), ledaže je přílohou této e-mailové zprávy kopie plné moci, na základě níž je odesílatel oprávněn Společnost zastupovat.

V případě, že není uvedeno jinak, není tato e-mailová zpráva ani žádný z připojených souborů této zprávy nabídkou či příslibem uzavření jakékoliv smlouvy nebo přijetím nabídky, a to bez ohledu na jejich obsah či označení. Pokud kterákoliv část této e-mailové zprávy nebo kterýkoliv z připojených souborů vykazuje obsahové náležitosti některého z uvedených nebo jakéhokoliv jiného právního jednání Společnosti, jedná se výhradně o právně nezávazné informativní sdělení či dokument, i pokud tak není zvlášť označen.

Je-li tato e-mailová zpráva součástí procesu vyjednávání smlouvy, bere adresát této e-mailové zprávy na vědomí, že z ní není možné vyvozovat povinnost Společnosti jakoukoliv smlouvu uzavřít a že tato zpráva nemůže založit důvodné očekávání adresáta, že bude smlouva uzavřena. V případě, že dojde ze strany Společnosti k ukončení vyjednávání o smlouvě, a to v jakékoliv fázi tohoto vyjednávání, a i bez vážného důvodu, nemůže být toto ukončení považováno za protiprávní či umožňující vznik jakýchkoliv závazků či nároků adresáta vůči Společnosti.

Pokud Vám byla tato e-mailová zpráva odeslána omylem, oznamte to, prosím, neprodleně odesílateli a e-mailovou zprávu včetně všech příloh vymažte ze svého počítače.

Tato e-mailové zpráva a všechny připojené soubory mohou obsahovat důvěrné a citlivé informace, které mohou být chráněny zákonem, a jsou určeny pouze adresátovi či dalším osobám, které jsou uvedeny jako příjemci e-mailové zpráv. Prosíme tedy adresáty, aby se zdrželi jakékoliv formy zveřejnění, reprodukce, kopírování zpřístupnění jiné osobě, přesměrování nebo jakéhokoliv jiného užití jeho obsahu bez souhlasu odesílatele.

Komunikace prostřednictvím e-mailových zpráv může představovat různá rizika. Při přenosu může být e-mailové zpráva negativně ovlivněna různými faktory, na které nemá odesílatel žádný vliv – počítačové viry, neoprávněné dodatky či přílohy, zpoždění atd. Za takovéto a podobné nežádoucí změny a důsledky s nimi spojené nepřebírá Společnost žádnou odpovědnost. Společnost též neručí za bezchybný a úplný přenos zasílaných informací, ani za zpoždění nebo přerušení přenosu a ani za škody způsobené použitím nebo důvěrou v tyto informace.

Společnost předpokládá, že každý, kdo s ní komunikuje prostřednictvím e-mailových zpráv nebo jiných forem elektronické komunikace, si je vědom všech rizik s tím souvisejících a zároveň tato rizika akceptuje.